ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

Tisztelt Pályázó!

Jelen adatkezelési tájékoztató célja, hogy a Kecskeméti Konzerv Kft. megfelelő tájékoztatást adjon pályázók (a továbbiakban: Érintett) által megadott személyes adatok kezeléséről.

ADATKEZELŐ:

 

Neve:

Kecskeméti Konzervgyártó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (Kecskeméti Konzerv Kft.)

székhelye:

Kecskemét 6000, Szolnoki út 35.

Cégjegyzék száma:

Cg. 03-09-112442

Képviseli:

Kovács János ügyvezető

Adatvédelmi tisztviselő neve:

dr. Kálló Nerina

Kapcsolat:

adatvedelem@kkkft.hu

A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉT AZ ALÁBBI ALAPELVEK BETARTÁSA MELLETT VÉGZI:

 1. Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető.
 2. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas.
 3. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az Érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.
 4. Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

 

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA:

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (GDPR Rendelet) 6. cikk (1) a) pontja alapján az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez.

 

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA:

Önéletrajz benyújtása a Jelentkezés | Kecskeméti Konzerv Karrier (kkkft.hu) oldalon keresztül munkaviszony létrehozása céljából.

A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE:

Érintettre vonatkozó adat

Adatkezelés célja

Önéletrajzban feltüntetett adatok:

(Családi és utóneve, Születési neve, állandó lakóhelye,

levelezési címe, születési hely, idő, állampolgársága, végzettség stb.)

Jogviszony létrehozása, illetve a jogviszony pénzügyi teljesítésével összefüggő adatkezelés.

telefonszám, e-mail cím

kapcsolattartás

AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

Az Adatkezelő az Érintett által megadott adatokat és benyújtott önéletrajzot a benyújtást követő hónap utolsó munkanapjáig kezeli.

 ADATTOVÁBBÍTÁS KÜLFÖLDRE

Nem történik adattovábbítás.

AZ ÉRINTETTEK JOGAI

 • tájékoztatáshoz való jog
 • hozzáféréshez való jog
 • helyesbítéshez való jog
 • törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
 • adathordozhatósághoz való jog
 • tiltakozáshoz való jog
 • jogorvoslathoz való jog
 • adatkezelés korlátozásához való jog

 

AZ ADATKEZELŐ A SZEMÉLYES ADATOT TÖRLI, HA

 1.  kezelése jogellenes;
 2. az érintett kéri;
 3. az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
 4. az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
 5. azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

HATÓSÁG ELJÁRÁSA

Az érintett panasszal fordulhat, ill. tájékoztatást kérhet a Hatóságtól is:

​Név:

Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság

Honlap:

http://naih.hu

Kecskemét, 2024. május 20.  

Kovács János
ügyvezető
Kecskeméti Konzerv Kft.